හොරණ – ඉංගිරිය නිවස

 • Million 3
Ingiriya, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

හොරණ – ඉංගිරිය නිවස

Ingiriya, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 3

Description

මෙම නිවස විකිණීමට ඇත!

 • ස්ථානය: හොරණ – ඉංගිරිය
 • පර්චස් 26 ඉඩම හා නිවස
 • නිරවුල් ඔප්පු සමග
 • මිල රු. ලක්ෂ 30 පමණයි!

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 

077 1000 126/070 1626 137 

 • Town Ingiriya, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Ingiriya 

Details

Updated on November 27, 2020 at 9:04 am
 • Property ID: HZ20576
 • Price: Million 3
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1000 126/070 1626 137

Features

Overview

Property ID: HZ20576
 • House
 • Property Type
 • 077 1000 126/070 1626 137
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera