වටිනා පොල් ඉඩම් රැසක් විකිණීමට!

 • Call Seller for Price
Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

වටිනා පොල් ඉඩම් රැසක් විකිණීමට!

Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

වටිනා පොල් ඉඩම් රාශියක් විකිණීමට ඇත! 

කුරුණෑගල/නාරම්මල/කුලියාපිටිය

ඉහත ප්‍රදේශවලින් ලබාගත හැක..

 • අක්කර 1 – 5 දක්වාත්
 • අක්කර 10 සිට 15 දක්වාත්
 • අක්කර 16, 19, 20, 22, 30, 50, 100 සහ 150

යන ප්‍රමාණවලින් ලබාගත හැක!

ජලය හා විදුලිය සහිතව – සින්නක්කර ඔප්පු

ඔබත් අදම අමතන්න: 070 4412 179

 • Town Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala

Details

Updated on November 18, 2020 at 12:26 pm
 • Property ID: HZ19460
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 0
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 4412 179

Overview

Property ID: HZ19460
 • Land
 • Property Type
 • 070 4412 179
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera