මීගහතැන්නේ විශාල රබර් ඉඩම

 • Million 45
Meegahathenna, Walallawita DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

මීගහතැන්නේ විශාල රබර් ඉඩම

Meegahathenna, Walallawita DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 45

Description

Land for Sale!

 • Location: මීගහතැන්න
 • සින්නක්කර – අක්කර 50 – රබර් ඉඩම
 • මිල රු. ලක්ෂ 450 (Million 45)

Call: 077 8423 614

 • Town Meegahathenna, Walallawita DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on December 9, 2020 at 2:39 pm
 • Property ID: HZ21491
 • Price: Million 45
 • Land Area: 50
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 8423 614

Features

Overview

Property ID: HZ21491
 • Land
 • Property Type
 • 077 8423 614
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera