මාමඩලෙ වැව ආසන්නව වටිනා නිවසක්

 • Rs 4,800,000
Nonagama, Hambantota District, Southern Province, 82100, Sri Lanka
For Sale

මාමඩලෙ වැව ආසන්නව වටිනා නිවසක්

Nonagama, Hambantota District, Southern Province, 82100, Sri Lanka
 • Rs 4,800,000

Description

නොනගම ඇබ්ලිපිට්ය ප්රධාන පාරට ආසන්නව පර්චස් 40 ක වටිනා ඉඩමක් කාමර 4 බාත් රැම් 2 වැරැන්ඩාව සමඟ අලුතින් සාදු නිවසක් සමග ව්කිනිමට අමතන්න 0762407650

 • Town Nonagama, Hambantota District, Southern Province, 82100, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura
 • Zip/Postal Code 82100

Details

Updated on November 1, 2020 at 8:43 pm
 • Property ID: HZ18725
 • Price: Rs 4,800,000
 • Land Area: 0
 • Bedrooms: 4
 • Bathrooms: 2
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94762407650

Overview

Property ID: HZ18725
 • House
 • Property Type
 • 4
 • Bedrooms
 • 2
 • Bathrooms
 • +94762407650
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Member
 • Member

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Member
 • Member