බැල්ලන්තුඩාව හන්දිය – දම්ම පෙදෙස

 • Million 3.2
Raigama, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

බැල්ලන්තුඩාව හන්දිය – දම්ම පෙදෙස

Raigama, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 3.2

Description

පානදුර – අඟුරුවාතොට බස් මාර්ගයේ බැල්ලන්තුඩාව හන්දියෙන්

දම්මානන්ද පෙදෙස – පර්චස් 10 ක වට තාප්ප යෙදූ නිවස

 • කාමර 2
 • නාන කාමරය
 • සාලය
 • කුස්සිය සහ කෑම කාමරය

මිල = රු. ලක්ෂ 32

අමතන්න: 077 2729 027

 • Town Raigama, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 20, 2020 at 1:42 pm
 • Property ID: HZ19905
 • Price: Million 3.2
 • Bedrooms: 2
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2729 027

Overview

Property ID: HZ19905
 • House
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 077 2729 027
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera