බාඳුරාගොඩ නිවස විකිණීමට

 • Million 3
Meerigama, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

බාඳුරාගොඩ නිවස විකිණීමට

Meerigama, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 3

Description

House for Sale!

 • Location: බාඳුරාගොඩ
 • මුදල් හදිසියක් මත විකිණීමට
 • පර්චස් 15
 • නිදන කාමර 3 (එක් කාමරයක් ටයිල් කර ඇත)
 • කෑම කාමරය (ටයිල් කර ඇත)
 • සාලය
 • වැරෙන්ඩාව
 • කුස්සිය
 • Toilet/Bathroom (Tiled)
 • වට තාප්පය
 • ළිං ජලය හා නළ ජලය දෙකම ඇත
 • මිල රු. ලක්ෂ 30

විමසීම්: 077 1382 041/076 6286 327

 • Town Meerigama, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha

Details

Updated on November 27, 2020 at 7:10 pm
 • Property ID: HZ20646
 • Price: Million 3
 • Bedrooms: 3
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1382 041/076 6286 327

Overview

Property ID: HZ20646
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 077 1382 041/076 6286 327
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera