පාදුක්ක – හතරැස් ඉඩම විකිණීමට

 • per Perch 130,000
Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
For Sale

පාදුක්ක – හතරැස් ඉඩම විකිණීමට

Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • per Perch 130,000

Description

හරි හතරැස් පර්චස් 10.8 ක ඉඩම

අඩි 20 පාරට මුහුණලා..

 • පාදුක්ක නගරයේ සිට ඉඩමට කිමි. 3.9
 • පාදුක්ක – ඉංගිරිය ප්‍රධාන පාරට කිමි 1.5
 • Location: Padukka
 • Perches – 10.8
 • Price = 130,000/- per Perch

Beautiful Calm Surrounded Area 

Ideal for New House Construction

Tel: Sachithra

074 0550 998/072 1886 863

 • Town Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • City, Town Padukka 
 • Zip/Postal Code 10500

Details

Updated on November 17, 2020 at 12:32 pm
 • Property ID: HZ19305
 • Price: per Perch 130,000
 • Land Area: 10.8
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 074 0550 998/072 1886 863

Overview

Property ID: HZ19305
 • Land
 • Property Type
 • 074 0550 998/072 1886 863
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera