නිවස සහ විශාල ඉඩම රත්නපුරයෙන්

 • Million 4.2
Rathnapura, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, 70000, Sri Lanka
For Sale

නිවස සහ විශාල ඉඩම රත්නපුරයෙන්

Rathnapura, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, 70000, Sri Lanka
 • Million 4.2

Description

Ratnapura නගරයට 7 Km

 • පර්චස් 40
 • ළිං ජලය
 • කාමර 4 යි +1 bathroom

Please call: 071 3474 583

 • Town Rathnapura, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, 70000, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura
 • Zip/Postal Code 70000

Details

Updated on November 22, 2020 at 3:10 pm
 • Property ID: HZ20118
 • Price: Million 4.2
 • Bedrooms: 4
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 0713474583

Overview

Property ID: HZ20118
 • House
 • Property Type
 • 4
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 0713474583
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
ksperera
 • ksperera