නාල්ල පිහිටි ඉඩම හා නිවස විකිණීමට!

 • Million 3.9
Nalla, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

නාල්ල පිහිටි ඉඩම හා නිවස විකිණීමට!

Nalla, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 3.9

Description

කොළඹ – කුරුණෑගල 05 බස් මාර්ගයේ නාල්ල පිහිටි

පර්චස් 15 ඉඩම සමග ඇති නිවස විකිණීමට!

 • කාමර 3
 • ළිං ජලය
 • විදුලිය සැපයුම
 • වට තාප්පය
 • කොළඹ පාරට – මීටර් 500
 • මිල රු. ලක්ෂ 39

විමසීම්: 070 5020 474

 • Town Nalla, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha

Details

Updated on November 26, 2020 at 3:23 pm
 • Property ID: HZ20517
 • Price: Million 3.9
 • Bedrooms: 3
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 5020 474

Features

Overview

Property ID: HZ20517
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 070 5020 474
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera