දෙමන්හන්දිය නිවස

 • Million 6.5
Demanhandiya, Gampaha District, Western Province, 11200, Sri Lanka
For Sale

දෙමන්හන්දිය නිවස

Demanhandiya, Gampaha District, Western Province, 11200, Sri Lanka
 • Million 6.5

Description

House for Sale!

 • Location: දෙමන්හන්දිය
 • පර්චස් 40
 • කාමර 3 | නාන කාමර 1
 • සාලය හා කෑම කාමරය
 • මිල රු. ලක්ෂ 65
 • නිවස බැලීමෙන් පසුව මිල වෙනස් කරගත හැක
 • No Brokers!

අමතන්න: 076 3741 090

 • Town Demanhandiya, Gampaha District, Western Province, 11200, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 11200

Details

Updated on December 3, 2020 at 1:31 pm
 • Property ID: HZ21141
 • Price: Million 6.5
 • Bedrooms: 3
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 3741 090

Overview

Property ID: HZ21141
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 076 3741 090
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera