තේ හා කුරුඳු ඉඩම – කුරුවිට

 • Million 35
Kuruwita, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
For Sale

තේ හා කුරුඳු ඉඩම – කුරුවිට

Kuruwita, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • Million 35

Description

Tea Land for Sale!

 • Location: කුරුවිට
 • කුරුවිට නගරයට – කිමි. 10
 • ඉඩම අක්කර 11
 • තේ අක්කර 08
 • කුරුඳු අක්කර 03
 • මාසික ආදායම පමණක් = රු. ලක්ෂ 8
 • ඉඩමේ වටිනාකම = රු. කෝටි 3.5 (සාකච්ඡා කරගත හැක)

වැඩි විස්තර: 070 3788 092/074 0379 225

 • Town Kuruwita, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura

Details

Updated on November 29, 2020 at 3:48 pm
 • Property ID: HZ20876
 • Price: Million 35
 • Land Area: 11
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 3788 092/074 0379 225

Features

Overview

Property ID: HZ20876
 • Land
 • Property Type
 • 070 3788 092/074 0379 225
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
ksperera
 • ksperera