තේ හා කුරුඳු – ඇහැලියගොඩ

 • Million 6
Eheliyagoda, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
For Sale

තේ හා කුරුඳු – ඇහැලියගොඩ

Eheliyagoda, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • Million 6

Description

Large Land for Sale!

 • Location: Km 8 from Eheliyagoda
 • Land size: අක්කර 12
 • තේ අක්කර 6
 • කුරුඳු අක්කර 3
 • ඉතිරිය අක්කර 3
 • මිල රු. ලක්ෂ 60/-

අමතන්න: 072 7422 620

 • Town Eheliyagoda, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura

Details

Updated on November 28, 2020 at 9:07 am
 • Property ID: HZ20722
 • Price: Million 6
 • Land Area: 12
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 072 7422 620

Features

Overview

Property ID: HZ20722
 • Land
 • Property Type
 • 072 7422 620
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera