තේ වත්ත – පැල්මඩුල්ල

 • Million 4
Pelmadulla, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
For Sale

තේ වත්ත – පැල්මඩුල්ල

Pelmadulla, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • Million 4

Description

Tea Land for Sale!

 • Location: පැල්මඩුල්ල, රත්නපුර.
 • Size: Acres 5 (අක්කර 5)
 • Price = Rs. 40 Lakhs (ලක්ෂ 40)

වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංකය අමතන්න,

077 0685 007

 • Town Pelmadulla, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura

Details

Updated on November 28, 2020 at 9:18 am
 • Property ID: HZ20729
 • Price: Million 4
 • Land Area: 5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 0685 007

Features

Overview

Property ID: HZ20729
 • Land
 • Property Type
 • 077 0685 007
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera