තේ, රබර් හා පොල් – Horana (නිවසක් සමග)

 • Million 30
Horana, Horana DS Division, Kalutara District, Western Province, 12400, Sri Lanka
For Sale

තේ, රබර් හා පොල් – Horana (නිවසක් සමග)

Horana, Horana DS Division, Kalutara District, Western Province, 12400, Sri Lanka
 • Million 30

Description

 • අක්කර 2 & 1/4
 • පර්චස් 360
 • රබර්, තේ සහ පොල් ඇති ඉඩම
 • කළු ගඟට මීටර් 150 (එහෙත් ගංවතුරට යට නොවේ)

මිල රු. මිලියන 30 (කෝටි 3)

අමතන්න: 077 3698 731/071 8482 015

 • Town Horana, Horana DS Division, Kalutara District, Western Province, 12400, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara
 • Zip/Postal Code 12400

Details

Updated on November 22, 2020 at 12:25 pm
 • Property ID: HZ20100
 • Price: Million 30
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 3698 731/071 8482 015

Features

Overview

Property ID: HZ20100
 • Land
 • Property Type
 • 077 3698 731/071 8482 015
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera