ගාල්ල නිවස විකිණීමට

 • Million 7.3
Baddegama, Galle District, Southern Province, 80333, Sri Lanka
For Sale

ගාල්ල නිවස විකිණීමට

Baddegama, Galle District, Southern Province, 80333, Sri Lanka
 • Million 7.3

Description

House for Sale!

 • Location: ගාල්ල – නාගොඩ – බද්දේගම
 • සින්නක්කර ඔප්පු
 • බද්දේගම අධිවේගී හුවමාරුවට – විනාඩි 10
 • මිල රු. ලක්ෂ 73

විමසීම්: 077 2803 669 

 • Town Baddegama, Galle District, Southern Province, 80333, Sri Lanka
 • City, Town Galle
 • Zip/Postal Code 80333

Details

Updated on November 27, 2020 at 7:16 pm
 • Property ID: HZ20652
 • Price: Million 7.3
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2803 669 

Overview

Property ID: HZ20652
 • House
 • Property Type
 • 077 2803 669 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera