කුබුරු අක්කර 5 ක් ඇබ්ලිපිට්ය

 • Rs 8,500,000
Embilipitiya, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
For Sale

කුබුරු අක්කර 5 ක් ඇබ්ලිපිට්ය

Embilipitiya, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • Rs 8,500,000

Description

ඇබ්ලිපිට්ය නගර සිමාවෙ සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු සමඟ යල මහ කන්න 2 ක ම සාර්තව වැඩ කරන කුබුරු අක්කර 5 ක වටිනා ඉඩමක් ව්කිනිමට වැඩි ව්ස්තර සදහා ඉක්මනින් අමතන්න 0762407650

 • Town Embilipitiya, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura

Details

Updated on November 1, 2020 at 8:18 pm
 • Property ID: HZ18708
 • Price: Rs 8,500,000
 • Land Area: 0
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94762407650

Overview

Property ID: HZ18708
 • Land
 • Property Type
 • +94762407650
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Member
 • Member

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Member
 • Member