කඩවත – ජපන් පන්සල අසල

 • Million 2.8
Japan Temple Road, Indigahamula Junction, Ranmuthugala, Gampaha District, Western Province, 11000, Sri Lanka
For Sale

කඩවත – ජපන් පන්සල අසල

Japan Temple Road, Indigahamula Junction, Ranmuthugala, Gampaha District, Western Province, 11000, Sri Lanka
 • Million 2.8

Description

Land for Sale!

 • Location: කඩවත – ජපන් පන්සල අසල
 • නුවර පාරට – මීටර් 800
 • Perches 5
 • මිල රු. ලක්ෂ 28

Call: 077 7117 511

 • Town Japan Temple Road, Indigahamula Junction, Ranmuthugala, Gampaha District, Western Province, 11000, Sri Lanka
 • City, Town Kadawatha 
 • Zip/Postal Code 11000

Details

Updated on December 14, 2020 at 11:03 am
 • Property ID: HZ21946
 • Price: Million 2.8
 • Land Area: 5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 7117 511

Overview

Property ID: HZ21946
 • Land
 • Property Type
 • 077 7117 511
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera