ඇල්පිටිය ඉඩම විකිණීමට

 • Million 2
Elpitiya, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
For Sale

ඇල්පිටිය ඉඩම විකිණීමට

Elpitiya, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • Million 2

Description

Land for Sale!

 • Location: ඇල්පිටිය – මැටිවිලිය ප්‍රදේශයේ
 • සින්නක්කර – මුඩු ඉඩම
 • අක්කර 2
 • මාර්ග පහසුකම් සහිත
 • කුරුඳු හා පොල් වගාව සඳහා උචිතයි!
 • මිල රු. ලක්ෂ 20 (සාකච්ඡා කරගත හැක)

අමතන්න: 077 3465 067/076 4626 589

 • Town Elpitiya, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • City, Town Elpitiya 

Details

Updated on December 9, 2020 at 12:12 pm
 • Property ID: HZ21454
 • Price: Million 2
 • Land Area: 2
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 3465 067/076 4626 589

Features

Overview

Property ID: HZ21454
 • Land
 • Property Type
 • 077 3465 067/076 4626 589
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera