ඇල්පිටියෙන් කුරුඳු ඉඩමක්

 • Million 2.7
Elpitiya, Galle District, Southern Province, 80400, Sri Lanka
For Sale

ඇල්පිටියෙන් කුරුඳු ඉඩමක්

Elpitiya, Galle District, Southern Province, 80400, Sri Lanka
 • Million 2.7

Description

Land for Sale!

 • Location: ඇල්පිටිය – රජමහා විහාර මාවත
 • අක්කර 1 – කුරුඳු ඉඩම
 • ඇල්පිටිය නගරයට Km 2
 • සින්නක්කර ඔප්පු
 • වසරකින් කුරුඳු කැපිය හැක
 • මිල රු. ලක්ෂ 27

Call: 077 6474 945

 • Town Elpitiya, Galle District, Southern Province, 80400, Sri Lanka
 • City, Town Elpitiya 
 • Zip/Postal Code 80400

Details

Updated on December 10, 2020 at 3:14 pm
 • Property ID: HZ21713
 • Price: Million 2.7
 • Land Area: 1
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 6474 945

Features

Overview

Property ID: HZ21713
 • Land
 • Property Type
 • 077 6474 945
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera