අනුරාධපුරයේ ආසන්නව කුබුරක්

 • acre 1,800,000/=(Negatable)
අනුරාධපුරය, Anuradhapura District, North Central Province, 50000, Sri Lanka
For Sale

අනුරාධපුරයේ ආසන්නව කුබුරක්

අනුරාධපුරය, Anuradhapura District, North Central Province, 50000, Sri Lanka
 • acre 1,800,000/=(Negatable)

Description

අනුරාධපුරයේ ආසන්නව අවුරුද්දකට කන්න 2ක් වැඩ
වතුර ගන්න, කුඹුරට ඉහල වැවක් සහ යෝද ඇල තියනවා, ඒ නිසා වතුර ප්රශ්නයක් නෑ.මෙම වටිනා කුබුරු ඉඩම ඉඩමක් ව්කිනිමට ඇත 🎀 අක්කර 11 ක් 🎀 පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු 🎀 මාර්ගය ජලය සියලුම පහසුකම් සමඟ වැඩි ව්ස්තර සදහා ඉක්මනින් අමතන්න 0762407650
 • Town අනුරාධපුරය, Anuradhapura District, North Central Province, 50000, Sri Lanka
 • Zip/Postal Code 50000

Details

Updated on November 1, 2020 at 9:37 pm
 • Property ID: HZ18730
 • Price: acre 1,800,000/=(Negatable)
 • Land Area: 0
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94762407650

Overview

Property ID: HZ18730
 • Land
 • Property Type
 • +94762407650
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Member
 • Member

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Member
 • Member