අඩක් නිමකළ නිවස – වටරැක

 • Million 2.5
Watareka, Godagama-Padukka Road, Godagama Junction, Gehenuwala, Meegoda, Colombo District, Western Province, 10200, Sri Lanka
For Sale

අඩක් නිමකළ නිවස – වටරැක

Watareka, Godagama-Padukka Road, Godagama Junction, Gehenuwala, Meegoda, Colombo District, Western Province, 10200, Sri Lanka
 • Million 2.5

Description

Land with Half-Built House for Sale!

 • Location: වටරැක – හල්බරාව පාරට මීටර් 400
 • අඩක් නිමකළ නිවස සමග පර්චස් 14 ඉඩම
 • ජලය හා විදුලිය ඇත
 • සින්නක්කර ඔප්පු
 • මිල රු. ලක්ෂ 25

Call: 071 9933 759

 • Town Watareka, Godagama-Padukka Road, Godagama Junction, Gehenuwala, Meegoda, Colombo District, Western Province, 10200, Sri Lanka
 • City, Town Meegoda 
 • Zip/Postal Code 10200

Details

Updated on December 14, 2020 at 10:46 am
 • Property ID: HZ21938
 • Price: Million 2.5
 • Land Area: 14
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 9933 759

Features

Overview

Property ID: HZ21938
 • Land
 • Property Type
 • 071 9933 759
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera