ලංකාවේ ඉඩම් ගෙවල් මිලදී ගන්න හොදම විදිය මොකක්ද?

ගෙවල් ඉඩම් මිලදී ගන්න ලේසිම website ( ex: slhomes.lk ) එකකින් තොරතුරු අරගන මුලින්ම call එකක් දීල වැඩි  විස්තර අහගන්න . පසුව එම නිවස තිබෙන තැනට  ගිහින් ටිකක් විස්තර  බලන්න, පසුව ඔබ එයට කැමතිනම් ගණුදෙණු සාකච්චා කරගන්න පසුව ඉඩම් ලියාපදිචි කාර්යාලයෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගන්න. 

මුදල් ගෙවීමට පෙර නීතිඥ මහතකු මගින් ඉඩමේ පෙර තොරතරු නිවැරදි දැයි වැඩිදුරටත් පරිෂා කරබලන්න. එම තොරතරු නිවැරදිනම් පමණක් ඉතිරි කටයුතු කරගෙන යන්න. 

නීතිඥ මහතා සියලු කටයුතු කිරීමට දින කිහිපයක් ගතවෙනු ඇත  ඒවා නිවැරිදිව කිරීමට පෙර සියලු මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න. ( අත්තිකාරම් මුදලක් පමණක් ගෙවන්න)

Join The Discussion

Compare listings

Compare